sandfly fever (pappataci fever) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandfly fever (pappataci fever) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandfly fever (pappataci fever) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandfly fever (pappataci fever).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sandfly fever (pappataci fever)

    * kỹ thuật

    y học:

    sốt ruồi cát (sốt Pappatací)