saltwater ice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saltwater ice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saltwater ice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saltwater ice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saltwater ice

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    đá làm từ nước mặn