salp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salp.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salp

    minute floating marine tunicate having a transparent body with an opening at each end

    Synonyms: salpa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).