salpingectomy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salpingectomy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salpingectomy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salpingectomy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salpingectomy

    surgical removal of one or both Fallopian tubes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).