safelight filter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safelight filter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safelight filter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safelight filter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safelight filter

    * kỹ thuật

    vật lý:

    bộ lọc đèn rửa ảnh