saccharoidal texture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saccharoidal texture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saccharoidal texture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saccharoidal texture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saccharoidal texture

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    kiến trúc dạng hạt đường