saccharoidal structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saccharoidal structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saccharoidal structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saccharoidal structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saccharoidal structure

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cấu tạo hạt đường