rollout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rollout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rollout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rollout.

Từ điển Anh Việt

  • rollout

    * danh từ

    sự giới thiệu một máy bay mới