rider arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rider arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rider arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rider arch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rider arch

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vòm cắm