retraining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

retraining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm retraining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của retraining.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • retraining

  * kinh tế

  sự đào tạo lái

  sự đào tạo lại

  tái đào tạo

  tái huấn luyện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • retraining

  training for a new occupation

  Similar:

  retrain: teach new skills

  We must retrain the linguists who cannot find employment

  retrain: train again

  He is retraining to become an IT worker