remand home nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

remand home nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm remand home giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của remand home.

Từ điển Anh Việt

  • remand home

    * danh từ

    nơi giam giữ tạm thời những tội phạm vị thành niên