reinfect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reinfect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reinfect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reinfect.

Từ điển Anh Việt

  • reinfect

    truyền nhiễm lại; nhiễm lại; tái nhiễm