reinfection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reinfection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reinfection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reinfection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • reinfection

    * kinh tế

    sự nhiễm khuẩn lại