refutal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

refutal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm refutal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của refutal.

Từ điển Anh Việt

  • refutal

    /ri'fju:təl/ (refutation) /,refju:'teiʃn/

    * danh từ

    sự bác, sự bẻ lại

    lời bác, lời bẻ lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet