referee in case of need nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

referee in case of need nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm referee in case of need giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của referee in case of need.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • referee in case of need

    * kinh tế

    người thay mặt khi cần

    người trả thay trong trường hợp cần thiết