reboot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reboot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reboot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reboot.

Từ điển Anh Việt

 • reboot

  khởi động lại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • reboot

  * kỹ thuật

  khởi động lại

  xây dựng:

  thúc lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • reboot

  Similar:

  boot: cause to load (an operating system) and start the initial processes

  boot your computer

  Synonyms: bring up