re-created nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

re-created nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm re-created giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của re-created.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • re-created

  created anew

  this re-created literalness

  Similar:

  re-create: create anew

  Re-create the boom of the West on a small scale

  copy: make a replica of

  copy that drawing

  re-create a picture by Rembrandt

  Synonyms: re-create

  re-create: form anew in the imagination; recollect and re-form in the mind

  His mind re-creates the entire world

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).