quickly strike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quickly strike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quickly strike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quickly strike.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • quickly strike

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bãi công nhanh