pyrochemical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyrochemical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyrochemical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyrochemical.

Từ điển Anh Việt

  • pyrochemical

    /,pairou'kemikəl/

    * tính từ

    (thuộc) hoá học cao nhiệt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pyrochemical

    of or relating to or produced by chemical reactions at high temperatures