pyrochemical process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyrochemical process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyrochemical process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyrochemical process.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pyrochemical process

    processes for chemical reactions at high temperatures

    Synonyms: pyrochemistry

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).