pyralid moth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyralid moth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyralid moth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyralid moth.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pyralid moth

    Similar:

    pyralid: usually tropical slender-bodied long-legged moth whose larvae are crop pests

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).