pyralidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyralidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyralidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyralidae.

Từ điển Anh Việt

  • pyralidae

    * danh từ

    họ bướm ống

Từ điển Anh Anh - Wordnet