pyracanth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyracanth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyracanth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyracanth.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pyracanth

    Similar:

    pyracantha: any of various thorny shrubs of the genus Pyracantha bearing small white flowers followed by hard red or orange-red berries

    Synonyms: fire thorn, firethorn

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).