pursuit plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pursuit plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pursuit plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pursuit plane.

Từ điển Anh Việt

  • pursuit plane

    /pə'sju:t'plein/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (hàng không) máy bay cường kích