purplish red nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purplish red nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purplish red giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purplish red.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • purplish red

    a red with a tinge of purple

    Synonyms: purplish-red

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).