puristic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

puristic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm puristic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của puristic.

Từ điển Anh Việt

  • puristic

    /pjuə'ristik/ (puristical) /pjuə'ristikəl/

    * tính từ

    (ngôn ngữ học) thuần tuý chủ nghĩa