puristically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

puristically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm puristically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của puristically.

Từ điển Anh Việt

  • puristically

    xem purist