pubic region nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pubic region nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pubic region giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pubic region.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pubic region

    Similar:

    pubes: the lower part of the abdomen just above the external genital organs

    Synonyms: loins

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).