pseudoschist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pseudoschist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pseudoschist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pseudoschist.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pseudoschist

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    giả đá phiến