pseudoschistosity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pseudoschistosity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pseudoschistosity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pseudoschistosity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pseudoschistosity

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thớ phiến giả