protuberance occpital interna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protuberance occpital interna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protuberance occpital interna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protuberance occpital interna.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protuberance occpital interna

    * kỹ thuật

    y học:

    lồi chẩm trong