protozoan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protozoan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protozoan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protozoan.

Từ điển Anh Việt

 • protozoan

  * danh từ

  động vật nguyên sinh, sinh vật đơn bào

  * tính từ

  (thuộc) động vật nguyên sinh, (thuộc) sinh vật đơn bào

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • protozoan

  * kỹ thuật

  y học:

  động vật nguyên sinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • protozoan

  any of diverse minute acellular or unicellular organisms usually nonphotosynthetic

  Synonyms: protozoon

  Similar:

  protozoal: of or relating to the Protozoa

  Synonyms: protozoic