protozoon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protozoon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protozoon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protozoon.

Từ điển Anh Việt

 • protozoon

  * danh từ

  động vật nguyên sinh, sinh vật đơn bào

  * tính từ

  (thuộc) động vật nguyên sinh, (thuộc) sinh vật đơn bào

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • protozoon

  Similar:

  protozoan: any of diverse minute acellular or unicellular organisms usually nonphotosynthetic