protozoal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protozoal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protozoal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protozoal.

Từ điển Anh Việt

  • protozoal

    xem protozoan

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protozoal

    * kỹ thuật

    y học:

    gây nên, do động vật nguyên sinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet