prostatic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prostatic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prostatic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prostatic.

Từ điển Anh Việt

 • prostatic

  /prostatic/

  * tính từ

  (giải phẫu) (thuộc) tuyến tiền liệt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • prostatic

  * kỹ thuật

  y học:

  thuộc tuyến tiền liệt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • prostatic

  Similar:

  prostate: relating to the prostate gland