prostatic calculus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prostatic calculus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prostatic calculus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prostatic calculus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prostatic calculus

    * kỹ thuật

    y học:

    sỏi tuyến tiền liệt