propoxyphene hydrochloride nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

propoxyphene hydrochloride nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm propoxyphene hydrochloride giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của propoxyphene hydrochloride.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • propoxyphene hydrochloride

    Similar:

    propoxyphene: a mildly narcotic analgesic drug (trade name Darvon) related to methadone but less addictive

    Synonyms: Darvon

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).