propitiously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

propitiously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm propitiously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của propitiously.

Từ điển Anh Việt

  • propitiously

    * phó từ

    thuận lợi, thuận tiện, thích hợp cho

    tốt, lành (số điềm, triệu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet