inauspiciously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inauspiciously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inauspiciously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inauspiciously.

Từ điển Anh Việt

  • inauspiciously

    * phó từ

    bất hạnh, không may, rủi ro

Từ điển Anh Anh - Wordnet