propeller torque nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

propeller torque nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm propeller torque giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của propeller torque.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • propeller torque

    * kỹ thuật

    mômen cánh quạt