propagandize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

propagandize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm propagandize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của propagandize.

Từ điển Anh Việt

 • propagandize

  /propagandize/

  * động từ

  tuyên truyền

  to propagandize democratic principles: tuyên truyền những nguyên tắc dân chủ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • propagandize

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  tuyên truyền

Từ điển Anh Anh - Wordnet