propagandise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

propagandise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm propagandise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của propagandise.

Từ điển Anh Việt

  • propagandise

    /propagandise/

    * động từ

    tuyên truyền

    to propagandize democratic principles: tuyên truyền những nguyên tắc dân chủ

Từ điển Anh Anh - Wordnet