proficiency worker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proficiency worker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proficiency worker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proficiency worker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • proficiency worker

    * kinh tế

    công nhân có tay nghề giỏi