probit model nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

probit model nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm probit model giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của probit model.

Từ điển Anh Việt

  • Probit model

    (Econ) Mô hình Probit (hay mô hình xác suất đơn vị).

    + Xem LINEAR PROBABILITY MODEL.