printing-out paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing-out paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing-out paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing-out paper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printing-out paper

    * kỹ thuật

    giấy in ra