printing-out emulsion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing-out emulsion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing-out emulsion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing-out emulsion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printing-out emulsion

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nhũ tương bản in