primus stove nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

primus stove nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm primus stove giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của primus stove.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • primus stove

    a portable paraffin cooking stove; used by campers

    Synonyms: Primus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).