predomination nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

predomination nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm predomination giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của predomination.

Từ điển Anh Việt

 • predomination

  xem predominate

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • predomination

  the quality of being more noticeable than anything else

  the predomination of blues gave the painting a quiet tone

  Synonyms: predominance

  Similar:

  predominance: the state of being predominant over others

  Synonyms: prepotency