pre-image function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pre-image function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pre-image function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pre-image function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pre-image function

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hàm gốc