postulation formula nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

postulation formula nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm postulation formula giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của postulation formula.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • postulation formula

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    công thức giả định